کمی دیرتر | کوتاه نوشت های مذهبی، مهدوی

کوتاه نوشت های مذهبی مهدوی

کمی دیرتر | کوتاه نوشت های مذهبی، مهدوی

کوتاه نوشت های مذهبی مهدوی

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است


اصلا تو بگو ارباب
یک دل اگر چقدر شود، میگویی تنگ شده است...؟
چقدر فشار تحمل کند، میگویی گرفته است...؟

عباس به تو بگم؟؟
باز داره حال و هوای خیابونا معنی دار میشه

و من از این وضع میترسم...